Jak dopisać współwłaściciela?

Posted by on Wrz 23, 2016 in Aktualności

Dopisanie np. małżonka, dziecka lub osoby niespokrewnionej jako współwłaściciela nieruchomości (domu, mieszkania, działki) wymaga najpierw zawarcia umowy darowizny lub sprzedaży w formie aktu notarialnego. Dopiero na tej podstawie można złożyć wniosek do właściwego wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego o odpowiedni wpis w księdze wieczystej nieruchomości. Całą procedurą zajmuje się najczęściej notariusz. Znacznie rzadziej wpis współwłaściciela następuje na podstawie orzeczenia sądu. O dopisaniu kogokolwiek do współwłasności domu, mieszkania, działki lub innej nieruchomości decyduje osoba, która jest właścicielem, czyli w języku prawniczym: posiada stosowny tytuł prawny. Należy tu pamiętać o jednej, zasadniczej różnicy. Dom czy inna nieruchomość to nie samochód i nie można skutecznie dopisać współwłaściciela jedną wizytą w urzędzie. W przypadku bowiem nieruchomości każda operacja dotycząca zmiany sytuacji właścicielskiej wymaga co do zasady formy aktu notarialnego lub orzeczenia sądu. W praktyce często spotykaną sytuacją jest wola dopisania jako współwłaściciela domu czy mieszkania członka rodziny: np. małżonka, dziecka. Rzadziej współwłasność rozciągana jest także na osoby niespokrewnione. Tak czy inaczej dopisanie kogoś wymaga wizyty u notariusza, który sporządzi odpowiedni akt i złoży odpowiednie dokumenty w wydziale ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego. Oczywiście zanim ktoś wejdzie w prawa współwłaściciela musi okazać dokument, z którego będzie wynikało, że ma prawo być wpisanym do księgi wieczystej. Takim dokumentem może być np. umowa sprzedaży części domu, mieszkania albo – co często jest stosowane w relacjach rodzinnych – umowę darowizny. Jako że mówimy tu o nieruchomościach – każdy taki dokument / umowa także musi mieć formę aktu notarialnego. Przy umowie darowizny części nieruchomości np. dla członka rodziny kosztami są: taksa notarialna (wraz z podatkiem VAT) oraz podatek od spadków i darowizn. Dopiero na podstawie notarialnie zawartej umowy darowizny lub sprzedaży części nieruchomości można dokonać dopisania osoby lub osób jako współwłaścicieli w księdze wieczystej nieruchomości. W praktyce całością zajmuje się notariusz, który dopilnuje zarówno odpowiedniej formy umowy darowizny / sprzedaży jak i zajmie się złożeniem stosownych dokumentów w wydziale ksiąg wieczystych sądu...

Czytaj więcej »